دوری

این روزها کارایی ام کم شده. روزی ٩ ساعت سر کارم ولی فکر میکنم فقط ۴-٣ ساعت مفید کار میکنم و در پایان روز با نارضایتی از پیشرفت کار به خانه برمیگردم. خانه ای که ١ ماهه بی روح شده. خالی از صدا و آغوش گرم کسی که تنها دلخوشی من برای موندن در اینجاست. اگر این روزها بدون او  سپری میشه فقط به خاطر شوقی است که هر روز صبح زود من رو برای شنیدن صداش بیدار میکنه و انرژی دوباره ای میده برای شروع یک روز دیگه و امید بیشتر برای تمام شدن  این دوری ها و فاصله ها و ملحق شدن بهش.

/ 0 نظر / 6 بازدید